Termeni și condiții GDPR

 1. Termeni generali

Termenii si condițiile privind protecția datelor cu caracter personal sunt concepuți pentru a informa vizitatorii website-ului, denumiți in continuare “Utilizator” sau “Utilizatori”, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile Utilizatorilor privind aceasta prelucrare, in conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR").
Termoficare Oradea SA cu sediul social în Oradea, Calea Borsului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982, administrează acest site web, denumit in continuare "website”.
Termoficare Oradea SA este, in conformitate cu GDPR, operator de date cu caracter personal și prin urmare, este responsabil pentru procesarea acestora. Pentru întrebări sau solicitări privind exercitarea drepturilor Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați pe Responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizând următoarea adresa de email: gdpr@termoficareoradea.ro

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP)

Termoficare Oradea SA prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale / contractuale.
Pentru noi, confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii și condițiile prezentate în acest document, nu utilizați website-ul sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

Termoficare Oradea SA nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât in măsura in care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate si confidențialitate a datelor.

 • Scopul prelucrării DCP

Utilizăm datele personale în principal în următoarele scopuri:
- activități desfășurate in legătură cu încheierea, modificarea, executarea contractului de furnizare a energiei termice;
- îndeplinirea procedurilor si actelor solicitate legate de executarea contractelor;
- respectarea unor cerințe legale/de reglementare, cum ar fi cele de natură fiscală ori de arhivare;
- respectarea unor cerințe legale de natura juridica;
- statistici interne;

 • Temeiul Legal al prelucrării DCP

Temeiurile de prelucrare mai jos arătate se regăsesc, împreună sau separat, în cazul tuturor scopurilor prelucrării indicate anterior. Acestea sunt:
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în baza consimțământului pe care l-ați exprimat, în scris, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, ne sunt necesare pentru executarea unui contract în care dumneavoastră sunteți parte, sau pentru realizarea demersurilor în vederea încheierii unui contract;
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, în calitate de Operator;
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.
- prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru realizarea intereselor legitime urmărite de instituția noastră sau de o terță persoană.

 • Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Termoficare Oradea colectează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, semnătura, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, de domiciliu/ reședință, data si locul nașterii, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, alte date din actul de identitate, date legate de locul de muncă și profesia persoanei vizate sau ale membrilor familiei acesteia, date privind situația financiară a persoanei vizate, imaginea, date privind adresa de consum, date comerciale (valoarea facturii, modalități de plata, termen de plata, istoricul plaților, preferințe de plata a facturii), telefon, email.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră (dacă sunt oferite cu buna știință, de buna voie, din proprie inițiativă), fie la solicitarea Termoficare Oradea SA; de exemplu colectarea DCP prin formularul on-line ”Formular de contact” accesibil in secțiunea ”Contact” sau prin aplicația de ”Servicii online clienți” disponibilă la adresa https://termoficare-oradea.ro Termoficare Oradea SA nu va colecta automat nicio informație sau date care permit identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poștă electronică – „Date Personale”) prin intermediul web-site-ului, în afara cazului în care aceste informații ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informații va fi considerată şi va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres, ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Termoficare Oradea SA în conformitate cu termenii Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR

 • Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către:
- Direcțiile, serviciile si birourile din cadrul societății Termoficare Oradea SA;
- Primăria Municipiului Oradea, Agenția națională de administrare fiscală alte instituții si autorități ale statului;
- Alți parteneri contractuali;
- Instanțe judecătorești.

 • Datele cu caracter personal furnizate transferate către operatori sau organizații transfrontaliere

- Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către state terțe sau organizații internaționale.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în funcție de care se va determina această perioadă

- Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea cerințelor legale în vigoare referitoare la arhivare.
- De asemenea, stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata derulării contractului, soluționării eventualelor litigii juridice în care ar fi implicată societatea Termoficare Oradea SA.

 1. Drepturile Utilizatorilor:

- Dreptul de acces, navigare și utilizare a website-ului
- Dreptul de a beneficia de informațiile postate pe website
- Dreptul de a cere informații suplimentare prin intermediul ”Formular de contact” accesibil in secțiunea ”Contact”

 • Cadrul în care persoana vizată își va putea exercita dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile art.15-17 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal:
- dacă datele dvs personale nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare;
- dacă vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dumneavoastră personale și nu exista alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs personale.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări scrise ”Cerere persoană vizată” la adresa: Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23, municipiul Oradea, jud. Bihor sau prin e-mail: relatii@termoficareoradea.ro

 • Dreptul persoanei vizate la restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal și dreptul de a se opune la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art.18 și 21 din Regulamentul UE 679/2016, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a vă opune la prelucrarea acestora, dacă:

- v-ați opus prelucrării în conformitate cu art.21 alineatul (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate
- prelucrarea este ilegală, iar dvs va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- dacă prelucrăm datele dvs personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legata de un astfel de marketing direct), aveți dreptul sa obiectați cu privire la prelucrarea datelor dvs personale în acest scop.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări scrise ”Cerere persoană vizată” la adresa: Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23, municipiul Oradea, jud. Bihor sau prin e-mail: relatii@termoficareoradea.ro

 • Cadrul de exercitare a dreptului persoanei vizate de a-și retrage consimțământul

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul UE 679/2016, în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face exclusiv pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin transmiterea unei solicitări scrise ”Cerere persoană vizată” la adresa: Termoficare Oradea, Calea Borsului nr. 23, municipiul Oradea, jud. Bihor sau prin e-mail: relatii@termoficareoradea.ro

 • Exercitarea dreptului de a se depune o plângere la Autoritatea de supraveghere

În calitate de persoană vizată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de Supraveghere în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.

Persoana vizată care deținea anterior informații asupra datelor cu caracter personal prelucrate

Unele dintre datele cu caracter personal – referitoare la situația financiară, locativă și a locului de muncă pe care le prelucrăm despre dumneavoastră le putem colecta din contractele încheiate anterior.

Datele cu caracter personal care fac obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri. Temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul drepturilor și libertăților persoanei vizate

Nu folosim procese de profilare automată și decizii automatizate.

 1. Măsuri de siguranță utilizate privind prelucrarea DCP

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul

Termoficare Oradea SA își asumă angajamentul în sensul aplicării tuturor măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, a protejării acestora împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Dorim să precizăm că nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către web-site; orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Din momentul în care v-au fost comunicate prezentele ”Termene și Condiții” și dumneavoastră aveți responsabilitatea protejării datelor cu caracter personal care sunt cuprinse în documentații, corespondența sub orice formă purtată cu Termoficare Oradea SA.

 • Securitatea datelor bancare.

In cazul plăților efectuate cu cardul , tranzacțiile se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu Termoficare Oradea SA. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia persoanelor neautorizate și să fie folosite abuziv/nelegal de acestea, terții autorizați în relația cu Termoficare Oradea SA garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

 • Acest site utilizează cookie-uri

Accesând setările de confidențialitate si securitate specifice navigatorului, vă puteți configura în mod independent politica de cookie-uri pentru noi, cu preferințe față de cele ale partenerilor terți. Fiecare scop are o descriere pentru a ști modul în care noi și partenerii noștri vă utilizăm datele.
- Stocarea și accesarea informațiilor
- Personalizare - Colectarea și prelucrarea informațiilor despre utilizarea de către dvs. a acestui serviciu
- Selectarea, furnizarea și raportarea materialelor publicitare
- Selectarea, furnizarea și raportarea conținutului
- Măsurare

Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

 1. Proprietatea intelectuală

Conținutul website-ului este proprietatea exclusivă a Termoficare Oradea SA. Materiale sau părți din acestea pot fi utilizate doar cu acordul prealabil si explicit, exprimat in scris de către Termoficare Oradea SA. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislației ce reglementează drepturile de autor și pe cele conexe.

 1. Dispoziții finale:

Termenii și condițiile acestui web-site pot fi modificate oricând, fără o informare prealabilă sau ulterioară și intră în vigoare din momentul postării lor.
Vă rugăm să recitiți periodic acest document public.